PRIVACYVERKLARING

Wanneer u onze site www.litebit.eu bezoekt en/of onze mobiele applicaties gebruikt, verwerkt 2525 Ventures B.V. (''LiteBit'') persoonsgegevens van bezoekers. LiteBit hecht grote waarde aan uw privacy en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de vereisten van toepasselijke privacywetgeving, waaronder (vanaf 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring (de ''Verklaring'') vertellen wij u welke soorten persoonsgegevens we verzamelen, waarom wij dergelijke gegevens verzamelen, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft. Vanwege de innovatieve aard van digitale valuta en de crypto-omgeving in het algemeen kunnen de diensten die wij door middel van onze website verlenen en de functies van de website en mobiele applicaties in de loop van de tijd wijzigen. Daarom raden wij u aan om deze Verklaring van tijd tot tijd nog eens door te lezen.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 13 april 2021.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Door het gebruiken van onze website en zijn functionaliteiten kunnen de volgende (categorieën) persoonsgegevens verwerkt worden voor de in deze Verklaring omschreven doeleinden:

 • Naam;
 • Adres;
 • Land van vestiging;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • Paspoort/Identiteitskaart;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nationaliteit;
 • Cryptovaluta (wallet) adres;
 • IP-adres;
 • IBAN;
 • Verificatiedocumenten;
 • Klantnummer;
 • Transactie-informatie;
 • Proof of funds;
 • Andere informatie die u vrijwillig met ons deelt.

1.2 Deze categorieën persoonsgegevens omvatten informatie die u ons verschaft, of informatie die onze website en andere systemen over u verzamelen.

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Door het gebruiken van onze website en zijn functionaliteiten kunnen de bovenstaande categorieën persoonsgegevens verwerkt worden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als wij uw toestemming hiervoor hebben of wanneer hier een andere wettelijk toegestane reden voor is. Dit kan het uitvoeren van een contract met u zijn, wanneer we een wettelijke verplichting na dienen te leven, of wanneer wij een rechtmatig zakelijk belang hebben bij het gebruiken van uw persoonsgegevens. Wij kunnen ons alleen op ons rechtmatig zakelijk belang beroepen als dat in redelijkheid en billijkheid mogelijk is. Wij kunnen uw persoonsgegeven verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Aanmaken van een account

Via onze website kunt u een account aanmaken op ons online platform. Dit account stelt u in staat om cryptovaluta te kopen, te verkopen en te beheren (in uw Wallet). Voor het aanmaken van een account zullen wij u vragen om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord en land van vestiging in te vullen. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Bij het aanmaken van een account verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw overeenkomst met LiteBit.

 • Kopen en/of verkopen van cryptovaluta

Via onze website kunt u cryptovaluta kopen, verkopen en bewaren. Hiervoor dient u in te loggen op uw online account door middel van uw e-mailadres en wachtwoord. Na de verificatie van uw betaalwijze wordt u gevraagd om het adres van uw (cryptovaluta) wallet in te vullen. In sommige gevallen kunt u tijdens het aan- en verkopen van cryptovaluta gevraagd worden over te gaan op de verificatieprocedure als onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen. Bij het aan- en verkopen van cryptovaluta verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw overeenkomst met LiteBit.

 • Verificatieprocedure

Bij LiteBit maakt een verificatieprocedure deel uit van onze beveiligingsmaatregelen voor het aan- en verkopen van cryptovaluta. Om u te kunnen identificeren en verifiëren vragen wij u om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, land waar u verblijft en telefoonnummer. Vervolgens vragen wij u ons een kopie van uw paspoort of identiteitskaart en adresgegevens te verstrekken. Indien dit noodzakelijk geacht wordt, dient u ons aanvullende verificatiedocumenten te verschaffen. Tijdens het doorlopen van de verificatieprocedure verwerken wij uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

 • Klant- en transactiemonitoring

Klanten en transacties van klanten worden gemonitord om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.

 • Instellen van prijsalerts

Bij LiteBit kunt u een prijsalert instellen om u te laten waarschuwen wanneer de prijs voor een bepaalde munt een van tevoren bepaalde drempel bereikt. Wij sturen deze melding naar het door u verstrekte e-mailadres. Bij het instellen van prijsalerts verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

 • Contact opnemen met LiteBit

Als u vragen hebt over bijvoorbeeld een order of cryptovaluta in het algemeen kunt u ons bellen, een e-mail sturen of met ons chatten. U kunt ook contact met ons opnemen via onze sociale media kanalen of door het invullen van ons contactformulier. Om een vraag die via het contactformulier is gesteld te kunnen beantwoorden verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wanneer u contact opneemt met LiteBit verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd zakelijk belang.

 • Ontvangen van onze nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze diensten. U kunt een verzoek indienen om de nieuwsbrieven te ontvangen door op het vakje van de nieuwsbrief in uw online account te klikken. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door u voor het ontvangen van toekomstige marketingcommunicatie af te melden door middel van een in iedere communicatie opgenomen afmeldknop.

 • Ander gebruik

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen, beheren, ontwikkelen en promoten van ons bedrijf en in het bijzonder onze relatie met de organisatie die u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en transacties die hiermee verband houden, waaronder bijvoorbeeld marketing- en facturerings-/betalingsdoelen;
 • LiteBit is wettelijk verplicht om te weten wie onze klanten zijn in overeenstemming met de Know Your Customer (KYC) -regelgeving. LiteBit heeft gespecialiseerde partijen gecontracteerd om delen van dit KYC-instapproces voor LiteBit te doen. Persoonlijke gegevens kunnen met deze partijen worden gedeeld om aan de KYC-voorschriften te voldoen;
 • Voor het exploiteren, beheren en verbeteren van onze website en pand en andere aspecten van de wijze waarop wij onze activiteiten uitvoeren;
 • Om ons bedrijf te beschermen tegen fraude, witwassen, misbruik van vertrouwen, diefstal van eigen materialen en andere financiële of zakelijke misdrijven; en
 • Om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving en voor het indienen en verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer wij uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden verwerken, verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting en/of een rechtmatig zakelijk belang.

2.2 Wij kunnen van tijd tot tijd in onze systemen opgeslagen informatie, waaronder de inhoud van en andere informatie in verband met uw communicatie met ons door middel van e-mail of anderszins, opnieuw bekijken om redenen van naleving en bedrijfsbescherming als hierboven beschreven. Dit kan gaan om beoordelingen ten behoeve van verstrekking van informatie die van belang is voor procesvoering en/of beoordelingen van bescheiden die van belang zijn voor interne of externe onderzoeken door toezichthouders of strafrechtelijke onderzoeken. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving zullen deze beoordelingen op redelijke en proportionele wijze worden uitgevoerd en op een passend managementniveau worden goedgekeurd. Ze kunnen uiteindelijk leiden tot verstrekking van uw informatie aan overheidsinstanties en procespartijen als hieronder beschreven. Ook kunnen uw e-mails en andere berichten van tijd tot tijd worden ingezien door anderen dan de personeelsleden met wie zij worden uitgewisseld voor normale bedrijfsbeheerdoeleinden (bijvoorbeeld, indien noodzakelijk, wanneer een werknemer niet op kantoor is of niet meer voor LiteBit werkt).

2.3 Wij verwerken uw persoonlijke informatie uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, en dan alleen als we tot de conclusie zijn gekomen dat onze verwerking u of uw privacy niet dusdanig aantast dat dit zwaarder weegt dan ons rechtmatige belang bij het nastreven van die doeleinden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de wet ook van ons eisen dat wij uw persoonlijke informatie verstrekken of anderszins verwerken. Wanneer wij u vragen om informatie over uzelf te verstrekken, zullen wij u laten weten of de verzochte verstrekking van de gevraagde informatie noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of daarentegen puur op vrijwillige basis gebeurt. Als het op vrijwillige basis wordt gevraagd, heeft het geen gevolgen als u weigert de informatie te verstrekken. Anders dient u aan te nemen dat wij de informatie nodig hebben voor zakelijke doeleinden of om redenen van naleving (als hierboven beschreven). Als u zich afvraagt om welke reden LiteBit de informatie die we van u vragen nodig heeft, neem dan contact op met de vertegenwoordiger van LiteBit die om de informatie vraagt, of neem contact met ons op voor de beantwoording van uw vraag.

3. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

In de regel bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld werden, als omschreven in deze Verklaring. Na het verstrijken van de bewaarperiode of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

LiteBit heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens die worden gebruikt voor identificatie, verificatie, onderzoeksactiviteiten en meldingen aan de FIU te bewaren gedurende een periode van 5 jaar nadat de zakelijke relatie is beëindigd (artikel 33 (3) Wwft en artikel 34 Wwft). Gegevens met betrekking tot transacties worden door LiteBit bewaard gedurende een periode van 7 jaar na het laatste relevante kalenderjaar (ex. artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

4. (INTERNATIONALE) GEGEVENSOVERDRACHTEN EN VERSTREKKING AAN DERDEN

4.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben of wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de diverse hierboven uiteengezette doeleinden:

 • Aan de andere leden van de groep van bedrijven van LiteBit;
 • Voor het verbeteren van onze website en pand en andere aspecten van de wijze waarop wij onze activiteiten uitvoeren;
 • Aan dienstverleners, waaronder op het gebied van hosting, betalings- en e-maildiensten en (web)ontwikkelaars die onze website of andere IT-systemen hosten of anderszins namens ons uw informatie onder zich hebben of bewerken, onder strikte voorwaarden voor wat betreft vertrouwelijkheid en beveiliging;
 • Aan een persoon die ons bedrijf en onze bedrijfsmiddelen, of relevante delen hiervan, overneemt; of
 • In uitzonderlijke omstandigheden:
  • Aan bevoegde regelgevende, vervolgende of andere overheidsinstanties, of tegenpartijen bij procesvoering, in elk land of grondgebied; of
  • Waar wij een wettelijke verplichting tot verstrekking hebben.

4.2 Deze verstrekkingen kunnen de overdracht van uw persoonlijke informatie naar het buitenland inhouden. Als u zaken met ons doet binnen de Europese Economische Ruimte (of het VK, nadat dit de Europese Economische Ruimte heeft verlaten), dient u zich ervan bewust te zijn dat dit ook kan gaan om overdrachten naar landen buiten de Europese Economische Ruimte / het VK, die geen even strenge wetgeving inzake dataprivacy kennen. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor, wanneer wij persoonsgegevens overdragen aan andere leden van de LiteBit groep of onze dienstverleners, dat onze afspraken met hen beheerst worden door overeenkomsten of mechanismen voor gegevensoverdracht die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie een zelfde niveau van bescherming geniet (waaronder, indien van toepassing, op grond van een overeenkomst onder voorwaarden die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie voor dit doel). Neem contact met ons op (zie hieronder) als u wilt weten of dergelijke afspraken bestaan en, als dit het geval is, voor het inzien van een kopie hiervan.

5. BEVEILIGING

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van uw persoonsgegevens. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord is vereist voor het inzien van persoonsgegevens;
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor het beschermen van de toegang tot de systemen waarin de persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Link Security of TLS) om bij het invoeren van uw persoonsgegevens alle informatie tussen u en onze website te versleutelen;
 • Wij houden logboeken bij van alle verzoeken met betrekking tot toegang tot persoonsgegevens;
 • Regelmatige penetratietests en veiligheidscontroles door gespecialiseerde partijen;
 • Gebruik van multifactoriële authenticatie waar van toepassing; en
 • Training van werknemers op het gebied van beste praktijken in beveiliging.

6. WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

7. WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring te wijzigen. Wij raden u aan om deze Verklaring regelmatig opnieuw door te nemen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.

8. UW RECHTEN

8.1 U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens:

 • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u geregistreerd hebben;
 • Wanneer de gegevens onjuist of niet langer relevant zijn, kunt u verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van alle onjuiste persoonsgegevens (recht op rectificatie en aanvulling);
 • In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken;
 • In sommige gevallen heeft u het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat we de persoonsgegevens die we van u bezitten wissen;
 • U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie en u kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen onze verwerking van sommige of alle persoonlijke informatie van u (recht van bezwaar) en in sommige andere omstandigheden te verzoeken om deze te verwijderen;
 • In sommige omstandigheden heeft u het recht om een kopie van uw gegevens te krijgen in een gebruikelijk, machine leesbaar formaat om dit naar een andere organisatie over te kunnen dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • U heeft een recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een beoordeling door een mens bij het nemen van besluiten.

8.2 Om uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van LiteBit (https://www.litebit.eu/nl-nl/contact). U ontvangt een ‘Aanvraagformulier voor persoonlijke gegevens’ ("Formulier") op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Uw verzoek wordt door ons verwerkt zodra u het formulier correct heeft ingevuld en wij deze van u retour ontvangen hebben. We kunnen u vragen om een identificatiedocument en/of andere persoonlijke informatie te verstrekken om uw identiteit te bepalen en om ervoor te zorgen dat niemand anders dan u probeert uw privacyrechten te gebruiken.

We houden ons aan de wettelijke termijnen voor de uitvoering van het verzoek. Dit betekent dat een aanvraag doorgaans binnen een maand wordt verwerkt. Deze periode kan worden verlengd tot twee maanden als het als een complexe aanvraag wordt beschouwd. U ontvangt een melding wanneer de periode wordt verlengd.

In bepaalde gevallen, indien wettelijk toegestaan, kunnen we uw verzoek weigeren. We zullen u informeren over de reden voor het weigeren van uw verzoek.

9. NATIONALE TOEZICHTHOUDER

Natuurlijk zullen wij u ook graag helpen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op basis van privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de betreffende autoriteit inzake gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens (dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens).

10. COOKIES

Wanneer u onze site www.litebit.eu bezoekt en/of onze mobiele applicaties gebruikt, kunnen wij informatie over u verkrijgen door middel van het gebruik van een "cookie". Dit is een klein bestandje dat door een website op uw apparaat (zoals bijvoorbeeld uw computer, mobiel, tablet, enz.) geplaatst wordt en daar wordt opgeslagen. Cookies kunnen persoonlijke informatie over u bevatten die op uw apparaat wordt opgeslagen. Zij helpen ons om onze website te verbeteren en betere en meer op maat gesneden diensten te verlenen. Sommige cookies die wij gebruiken zijn van essentieel belang voor de werking van de site. U kunt meer lezen over welke cookies wij gebruiken, waarom, hoe wij deze gebruiken en hoe u ze kunt accepteren of weigeren in de Cookieverklaring van LiteBit.

11. CONTACTINFORMATIE

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring nog vragen en/of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door middel van onze contactpagina.

LiteBit.eu
Weena 740,
3014 DA Rotterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 10 307 48 20

Litebit.eu is onderdeel van 2525 Ventures B.V., gevestigd in Rotterdam.

*Als er enige twijfel bestaat over de interpretatie van bepaalde woorden of zinsdelen, is de Engelse versie leidend.

 • 2525 Ventures B.V.
 • 3014 DA Rotterdam
 • Nederland
Meer informatie
 • Over LiteBit
 • Werken bij
 • Support
 • Verkopen
 • Nieuws
 • Educatie
 • Affiliates
Schrijf je in voor updates

Blijf op de hoogte van onze laatste updates.

Aanmelden
Ontdek populaire crypto
© 2023 LiteBit - Alle rechten voorbehouden