Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (Gebruiksovereenkomst) gepubliceerd op 5 september 2022

Wij danken u voor het gebruik van LiteBit, een bemiddelingsdienst voor beleggen in cryptocurrency waarmee u cryptocurrency kunt kopen, verkopen en opslaan.

In deze gebruikersovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waarop LiteBit u toegang tot en gebruik van haar diensten aanbiedt. Lees deze gebruiksovereenkomst aandachtig door: ze zijn van invloed op uw rechtspositie.

Deze gebruikersovereenkomst bevat belangrijke informatie over onze diensten. Deze gebruikersovereenkomst bevat informatie over toekomstige wijzigingen van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, betalingen en betalingsvoorwaarden, beperkingen van aansprakelijkheid, bescherming van persoonsgegevens en geschillenbeslechting, met inbegrip van een regeling voor het beslechten van geschillen die tussen u en ons kunnen ontstaan voor de Nederlandse rechter.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het handelen in, houden van, ter beschikking stellen in protocollen of laten uitlenen aan derde-partijen van cryptocurrency een aanzienlijk risico op verlies met zich meebrengt. Daarom moet u zorgvuldig afwegen of het handelen in, houden van, ter beschikking stellen in protocollen of laten uitlenen aan derde-partijen van cryptocurrency voor u geschikt is.

LiteBit is bij De Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland geregistreerd als aanbieder van bewaarportefeuilles en als aanbieder van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en staat onder integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank.

LiteBit is geregistreerd bij de Autorité des Marches Financiers (AMF) in Frankrijk voor de diensten van (i) aanbieder van bewaarportefeuilles voor virtuele valuta, (ii) aanbieder van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, en (iii) handel in virtuele valuta voor andere virtuele activa.

LiteBit is geregistreerd bij de Finanzmarktaufsicht (FMA) in Oostenrijk als aanbieder van bewaarportefeuilles en als aanbieder van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta.

Als u vragen hebt over deze gebruikersovereenkomst of een deel daarvan, raadpleeg dan https://support.litebit.eu/hc/nl of neem contact met ons op via [email protected]

Artikel 1 Inleiding

LiteBit is een geregistreerde handelsnaam van 2525 Ventures B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht ("LiteBit", "2525 Ventures", "wij" en "ons"). 2525 Ventures B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63661438.

In deze gebruikersovereenkomst (de "Gebruikersovereenkomst") worden de voorwaarden beschreven waarop LiteBit u (een "gebruiker" of "u") toegang tot en gebruik van haar diensten aanbiedt. Door het verkrijgen van toegang tot, het aanmelden voor of het anderszins gebruikmaken van de diensten van LiteBit (gezamenlijk de: "LiteBit Dienst" of "Dienst"), of het toegang verkrijgen tot inhoud of materiaal dat door LiteBit beschikbaar wordt gesteld, gaat u een bindende overeenkomst aan met LiteBit.

De Gebruikersovereenkomst bestaat uit de onderstaande voorwaarden en bevat de LiteBit Privacyverklaring (https://www.litebit.eu/nl/privacy-statement), het LiteBit-kostenoverzicht (Bijlage 1) en andere beleidsdocumenten, procedures en richtsnoeren die we op onze website publiceren of anderszins aan u beschikbaar stellen. De Gebruikersovereenkomst is de raamovereenkomst op grond waarvan LiteBit al haar Diensten aan u verleent. Alle instructies, alle transacties tussen u en LiteBit, alle posities in alle LiteBit Wallets (zoals hieronder gedefinieerd) vormen samen één overeenkomst.

Door deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan, verklaart u dat u deze documenten hebt ontvangen, gelezen, begrepen en aanvaard. U verklaart bij toegang tot of gebruik van de Dienst te voldoen aan alle voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 Definities en interpretatie

Met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die in deze Gebruikersovereenkomst aan deze woorden wordt toegekend.

In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de hoofdtekst van deze Gebruikersovereenkomsten en de bijlagen hierbij, hebben de bepalingen van de bijlagen voorrang. In het geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de bijlagen en andere beleidsdocumenten, procedures en richtsnoeren die zijn opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst, hebben de bepalingen van deze laatstgenoemde beleidsdocumenten, procedures en richtsnoeren voorrang.

Als bepaald wordt dat een deel van deze Gebruikersovereenkomst krachtens toepasselijk recht ongeldig of onafdwingbaar is, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijft het overige deel van deze Overeenkomst van kracht.

Voor de toepassing van deze Gebruikersovereenkomst wordt onder "cryptocurrency” verstaan de cryptografische digitale activa die momenteel door LiteBit worden ondersteund.

Artikel 3 Verklaringen

Ten behoeve van het aangaan van deze Gebruikersovereenkomst en gebruiken van de Dienst, verklaart u dat u:

 1. (a) een rechtspersoon of (b) een natuurlijk persoon van ten minste achttien (18) jaar oud bent, en in het geval de wetgeving van uw rechtsgebied vereist dat u om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd heeft die hoger is dan achttien (18) jaar, dat u tenminste deze leeftijd heeft;
 2. de wettelijke bevoegdheid bezit om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan (namens uzelf of, in het geval dat u deze overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, namens de rechtspersoon die u vertegenwoordigt) en dat dit u op grond van de toepasselijke wetgeving niet is verboden;
 3. de eigenaar of wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon bent van de bankrekening(en) en externe wallets die door u of de door u vertegenwoordigde rechtspersoon in verband met de Dienst worden gebruikt;
 4. de Dienst zult gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden anders dan als direct wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon;
 5. de Dienst niet gebruikt om betalingen van derde partijen te ontvangen;
 6. zich bij toegang tot of gebruik van de Dienst houdt aan alle voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst;
 7. als betrouwbaar bekend staat en niet bent betrokken bij crimineel wangedrag;
 8. alleen cryptocurrency die rechtmatig is verkregen via de Dienst zult verkopen;
 9. geen transacties uitvoert of faciliteert (cryptocurrencies of fiat) van of naar LiteBit die verband houden met illegale/dubieuze transacties zoals, maar niet beperkt tot: mixen, darkweb/darkmarket en oplichting/scams;
 10. geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht u niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of deze Dienst te gebruiken. LiteBit heeft het recht om de markten en rechtsgebieden waarin zij opereert te selecteren en kan haar Services in bepaalde landen zonder opgave van redenen beperken of weigeren;
 11. niet verblijft in een rechtsgebied dat het aanbieden van diensten met betrekking tot cryptocurrencies aan hun burgers niet of slechts in beperkte mate tolereert;
 12. geen ingezetene bent van een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere relevante overheidsorganisatie;
 13. niet voorkomt op een relevante sanctielijst die opgesteld en/of uitgevaardigd is door de organisaties die zijn vermeld onder (12) hierboven; en
 14. stelt LiteBit schadeloos tegen de schade die LiteBit lijdt door het overtreden van de bovenstaande verklaringen.

Ook verklaart en garandeert u dat alle registratiegegevens (evenals aanvullende gegevens waarom wij mogelijk kunnen vragen) die u aan LiteBit doorgeeft waarheidsgetrouw, nauwkeurig en volledig zijn, en u stemt ermee in om dit te allen tijde zo te houden. In dit verband stemt u ermee in om ons onmiddellijk in kennis te stellen wanneer een van de bovenstaande verklaringen niet meer juist is.

In het geval dat LiteBit bemerkt - of redelijke gronden heeft om te vermoeden - dat een van de bovenstaande verklaringen niet (of niet meer) juist is, is het LiteBit toegestaan om uw account onmiddellijk te blokkeren totdat het probleem naar tevredenheid van LiteBit is opgelost (zoals naar eigen goeddunken door LiteBit besloten) en/of uw account te sluiten en deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Artikel 4 US Person

Natuurlijke en rechtspersonen die ingezetene zijn van of gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika of anderszins kwalificeren als "US Citizen", "permanent resident", "resident alien" of "US Person" zoals gedefinieerd in Regulation S en in Regel 4.7 van de US Commodity Exchange Act mogen de diensten van LiteBit niet gebruiken en stellen LiteBit schadeloos voor de schade die LiteBit lijdt wanneer u dit verbod overtreed. U verklaart aan LiteBit dat u geen US Person bent.

U wordt beschouwd als een US Person als een of meer van de onderstaande situaties op u van toepassing zijn:

 1. de rechtspersoon die u vertegenwoordigt, is opgericht of georganiseerd in de Verenigde Staten of onder de wetten van de Verenigde Staten;
 2. u heeft een Amerikaans paspoort;
 3. u woont in de Verenigde Staten;
 4. u bent geboren in de Verenigde Staten;
 5. u heeft een Amerikaans woonadres, postadres of telefoonnummer;
 6. u maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten;
 7. u heeft een volmacht met een Amerikaans adres;
 8. u heeft een Per Address (P/A) in de Verenigde Staten;
 9. u bent in het bezit van een groene kaart of was in het verleden in het bezit van een groene kaart;
 10. u bent een ‘beschermde persoon’, een niet-Amerikaanse burger die asiel is verleend op grond van de immigratie- en naturalisatiewet;
 11. u voldoet aan de zogenaamde ‘substantiële aanwezigheidstest’, wat betekent dat u ten minste fysiek aanwezig bent geweest in de Verenigde Staten:
  1. 31 dagen in het lopende jaar; en
  2. 183 dagen in de periode van drie jaar bestaande uit het lopende jaar en de twee onmiddellijk voorafgaande jaren. Deze 183 dagen zijn de som van:
   1. alle dagen waarop u aanwezig was in het lopende jaar;
   2. een derde van de dagen waarop u aanwezig was in het eerste jaar voorafgaand aan het lopende jaar; en
   3. een zesde van de dagen dat u aanwezig was in het tweede jaar voorafgaand aan het lopende jaar.

Artikel 5 Registratie

U heeft een eigen LiteBit-account nodig om gebruik te kunnen maken van de Dienst en volledige toegang te krijgen tot www.litebit.eu, alle subdomeinen en applicaties daarvan (de "Website").

Na registratie krijgt u een LiteBit-account toegewezen. U kunt uw account gebruiken om te handelen in cryptocurrency, mits de LiteBit-klant het onboarding proces (zoals hieronder nader beschreven) heeft voltooid.

LiteBit mag uit bepaalde landen, vanwege nationale regelgevingen, geen nieuwe klanten accepteren. Dit geldt onder meer voor Duitsland en de Verenigde Staten.

LiteBit heeft regels vastgesteld betreffende de inhoud, aard en reikwijdte van haar Dienstverlening aan bepaalde (categorieën van) natuurlijke personen en rechtspersonen. LiteBit heeft het recht om zonder opgaaf van reden bepaalde natuurlijke personen of rechtspersonen voor bepaalde diensten niet als klant te accepteren.

Elke klant moet zichzelf binnen een maand na registratie identificeren en verifiëren. Accounts die niet aan deze vereiste voldoen, worden verwijderd.

Artikel 6 Klantidentificatie

De bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorisme is essentieel voor de activiteiten van LiteBit. Daarom is de uitvoering - en het zich strikt houden aan - passende en daadkrachtige beleidsmaatregelen en procedures ter bestrijding van witwaspraktijken (de "Maatregelen tegen witwaspraktijken van LiteBit") voor LiteBit van groot belang.

Als onderdeel van de Maatregelen tegen witwaspraktijken van LiteBit moet LiteBit haar klanten kennen. Dit betekent dat de identiteit van een gebruiker van de Dienst die gebruik wil maken van de dienstverlening van LiteBit moet worden vastgesteld en geverifieerd.

Om cryptocurrency of Euro balans (“EUR”) (zoals beschreven in artikel 20) te kopen of verkopen, moet een gebruiker een account aanmaken bij LiteBit en zich legitimeren. U dient bepaalde informatie aan ons te verstrekken als onderdeel van de verificatieprocedure. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat LiteBit op elke benodigde wijze de juistheid van deze gegevens mag verifiëren. Als onderdeel van het identificatieproces moeten gebruikers ook een transactie uitvoeren door middel van het overschrijven van een klein bedrag op een van de bankrekeningen van LiteBit. De naam die is gekoppeld aan het betaalmiddel om deze transactie uit te voeren (of, in voorkomende gevallen, de bankrekening die direct of indirect is verbonden met het betaalmiddel) moet exact overeenkomen met de naam van de gebruiker.

Alle adressen voor cryptocurrency wallets die worden gebruikt in verband met de Dienst (bijvoorbeeld voor het ontvangen van cryptocurrency die is gekocht met behulp van de Dienst), met uitzondering van het gebruik van LiteBit Wallets, moeten in uw bezit zijn. Als onderdeel van de verificatie van een externe wallet als zijnde uw wallet, kan LiteBit u vragen om een kleine cryptocurrency-transactie aan één van de wallets van LiteBit te verstrekken. Als dit lukt, wordt dit geverifieerde externe wallet-adres toegevoegd aan uw LiteBit-account. U kunt de externe wallets dan gebruiken in combinatie met onze Diensten. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 48 uur na volledige verificatie van uw LiteBit account cryptocurrency te versturen naar een externe wallet. De Dienst mag niet worden gebruikt om cryptocurrency te versturen naar een wallet-adres dat door een derde wordt beheerd. U mag cryptocurrency die rechtstreeks wordt verstuurd naar een LiteBit Wallet (zoals hieronder gedefinieerd) vanaf een door een derde beheerd adres niet opslaan, en uw account ook niet gebruiken voor de verkoop van cryptocurrency die is opgeslagen in een wallet die door een derde wordt beheerd. Bovengenoemde geldt niet voor wallets van bewaarnemers die voor u toegankelijk zijn. LiteBit heeft het recht om het gebruik van bepaalde wallets zonder opgave van redenen te beperken of weigeren.

U stemt ermee in om ons de informatie te verstrekken waarom wij verzoeken ten behoeve van legitimatie en het opsporen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude of andere financiële criminaliteit, en geeft ons toestemming om deze informatie vast te leggen. U stemt ermee in om ons, binnen twee weken nadat de wijziging heeft plaatsgevonden, op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de door u verstrekte informatie. Dit is van toepassing op wijzigingen in persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een adreswijziging of een naamswijziging, evenals op wijzigingen met betrekking tot uw bedrijf, zoals een faillissement of een wijziging in de rechtsvorm van uw bedrijf. Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie of het niet doorgeven van eventuele wijzigingen in de informatie die wij van u verzamelen is een grond voor onmiddellijke beëindiging van uw account.

Daarnaast zal LiteBit, op grond van haar Maatregelen tegen witwaspraktijken:

 1. alle verdachte transacties melden bij de bevoegde autoriteiten;
 2. ten behoeve van opsporing van fraude alle transacties actief bewaken;
 3. samenwerken met de politie, regelgevende instanties, het openbaar ministerie en andere overheidsinstanties;
 4. alle user accounts die worden geassocieerd met fraude blokkeren en/of bevriezen;
 5. alle user accounts waarbij klanten niet de benodigde informatie en/of documentatie verstrekken die nodig zijn voor verificatie en/of identificatie blokkeren en/of bevriezen; en
 6. frauduleuze klanten de kosten in rekening brengen welke LiteBit maakt voor het onderzoeken en het verhelpen van frauduleuze of andere criminele activiteiten. Deze kosten zullen worden verrekend met tegoeden van klanten bij LiteBit.

Artikel 7 Gebruik van accounts

Ter voorkoming van fraude en misbruik mogen gebruikers van de Dienst niet meerdere accounts aanmaken of gebruiken. Alle aanvullende LiteBit-accounts waarvan wordt vastgesteld dat ze zijn aangemaakt om deze eis te omzeilen, zullen worden gedeactiveerd. Het op grote schaal aanmaken van accounts kan resulteren in de deactivering van alle hiermee samenhangende accounts.

Voor alle duidelijkheid: u mag LiteBit-accounts niet kopen, verkopen of overdragen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en wachtwoord, het beperken van de toegang tot uw account en voor elk gebruik en alle handelingen die in uw account plaatsvinden. LiteBit adviseert gebruikers met klem om ter bescherming van hun account gebruik te maken van tweefactorauthenticatie.

Het is niet toegestaan om het LiteBit-platform te gebruiken op een manier die LiteBit kan schaden, inclusief het profiteren van of misbruik maken van mogelijke systeemfouten. In situaties waarin LiteBit, naar eigen goeddunken, de indruk heeft dat uw gebruik van haar Diensten LiteBit schade toebrengt, mag LiteBit de bijbehorende orders annuleren en eventuele verliezen claimen die zijn veroorzaakt door uw gebruik van de Dienst.

U stemt ermee in om de verantwoordelijkheid te aanvaarden - en het volledige risico op zich te nemen voor - alle activiteiten die plaatsvinden in uw account en alle transacties die worden afgesloten in uw account. LiteBit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van uw inloggegevens en is altijd gerechtigd om aan te nemen dat de gebruiker die inlogt op uw account de partij is die hij pretendeert te zijn.

Als u weet, of reden hebt om te vermoeden, dat uw inloggegevens beschikbaar zijn geworden voor onbevoegden, moet u uw wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en LiteBit hiervan op de hoogte stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Als u denkt dat er sprake is van ongeoorloofde activiteit in verband met uw account, dient u direct contact met ons op te nemen. Op uw verzoek kunnen wij de toegang tot uw account tijdelijk blokkeren.

Artikel 8 De relatie tussen u en ons

Deze Gebruikersovereenkomst regelt de relatie tussen u en ons. LiteBit is voor alle doeleinden een zelfstandig ondernemer.

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico.

Artikel 9 Onze verantwoordelijkheden

De diensten van LiteBit bestaan eruit dat LiteBit u in staat stelt om transacties uit te voeren en posities aan te houden in cryptocurrency via het netwerk van valutamakelaars, wederpartijen, beurzen en andere partijen waarmee LiteBit een directe of indirecte relatie heeft. LiteBit betracht de nodige zorgvuldigheid bij de selectie en voortdurende bewaking van de derden die LiteBit zelf direct inschakelt.

“As is”-basis

Wij bieden u de Dienst (voor alle duidelijkheid: met inbegrip van de Website) op "as is”-basis: wij verstrekken geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van de Dienst, en wijzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke garantie dat de Dienst zal voldoen aan uw behoeften, altijd beschikbaar, toegankelijk, ononderbroken, tijdig en veilig zal zijn, foutloos zal werken of bepaalde functies of functionaliteit zal bevatten. LiteBit garandeert uitdrukkelijk niet dat de Dienst continu en foutloos werkt, en is gemachtigd om toegang tot of werking van één of meerdere Diensten tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld in verband met storingen of reparaties. Het mag duidelijk zijn dat LiteBit alleen van dit recht gebruikmaakt indien LiteBit dit nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (voor alle duidelijkheid: met inbegrip van wetgeving ter voorkoming van witwassen) en/of ter bescherming van de gebruikers van de Dienst, van LiteBit en/of voor een goede werking van markten en prijzen. Houd er rekening mee dat wij te allen tijde en zonder kennisgeving de Dienst geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen, opschorten of stopzetten. LiteBit kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van door LiteBit aangebrachte wijzigingen in haar Dienst.

Inhoud van de Website

De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. LiteBit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en andere informatie afkomstig van LiteBit die is geplaatst op deze Website en ander materiaal kunnen duidelijke programmeer- en typefouten bevatten.

Gebruikersacties

Wij zijn niet aansprakelijk voor de acties van de gebruiker.

Goederen en diensten van derden

Wij hebben geen zeggenschap over, of aansprakelijkheid voor, de levering, kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of enig ander aspect van goederen of diensten die u met behulp van de Dienst kunt kopen, houden, gebruiken of verkopen.

LiteBit is geen eigenaar van en heeft geen zeggenschap over de onderliggende softwareprotocollen die de werking van de door onze Dienst ondersteunde cryptocurrency regelen. LiteBit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werking van de onderliggende protocollen, en wij kunnen de functionaliteit, veiligheid en beschikbaarheid hiervan niet garanderen.

Hierbij erkent en aanvaardt u het risico dat onderliggende softwareprotocollen die verband houden met een cryptocurrency kunnen veranderen. Met name kunnen de werkingsregels van dergelijke onderliggende protocollen (de zogenaamde "forks") worden gewijzigd, en deze forks kunnen van wezenlijke invloed zijn op de waarde, functie en/of naam van de cryptocurrency die u met behulp van de Dienst koopt en/of opslaat in uw LiteBit Wallet (zoals hieronder gedefinieerd). U erkent uitdrukkelijk dat u zelf verantwoordelijk bent voor het vergaren van informatie over - en het bepalen hoe om te gaan met - toekomstige forks. In het geval van een fork bestaat het risico dat we onze activiteiten in verband met deze fork moeten onderbreken, zonder dat we u hierover vooraf op de hoogte kunnen stellen. Naar ons eigen goeddunken kunnen wij weigeren om één of beide takken van een fork te ondersteunen. U erkent de risico's van forks en u aanvaardt dat LiteBit geen verantwoordelijkheid heeft om u te helpen bij het verwijderen of verkopen van niet-ondersteunde aftakkingen van een gesplitst protocol.

Wet- en regelgeving

U aanvaardt dat LiteBit niet verplicht is om een Dienst te verstrekken wanneer LiteBit van mening is dat dit in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving. U aanvaardt dat alle Diensten worden beheerst door de toepasselijke wet- en regelgeving en dat deze wet- en regelgeving voorrang heeft boven de overeenkomsten die zijn gesloten tussen u en LiteBit.

Artikel 10 Uw verantwoordelijkheden

Naast uw andere verplichtingen die vervat zijn in deze Gebruikersovereenkomst, heeft u jegens LiteBit ook de verplichting om naar beste weten en kunnen rekening te houden met uw eigen belangen en de belangen van LiteBit en haar gebruikers, en om de Dienst op zorgvuldige en voorzichtige wijze te gebruiken.

LiteBit verstrekt geen (beleggings)advies met betrekking tot cryptocurrency. U erkent dat de informatie die wordt verstrekt als onderdeel van de Dienst niet bedoeld is als (persoonlijke) aanbeveling om activa (in de vorm van cryptocurrency) te kopen, verkopen, houden, ter beschikking te stellen of uit te lenen. Alle handelsdiensten van LiteBit worden aangeboden op basis van “execution only” (afsluiten zonder advies). Uw orders worden door onze systemen automatisch uitgevoerd.

Hierbij bevestigt u dat u op de hoogte bent van de risico's in verband met het aankopen, verkopen, houden, ter beschikking stellen en uitlenen van cryptocurrency en deze risico's aanvaardt, en stemt u ermee in om geen transacties aan te gaan die verliezen tot gevolg kunnen hebben die u zich niet kunt veroorloven.

Artikel 11 Storten Euro balans

Om cryptocurrencies te kunnen kopen, moet u eerst Euro balans (“EUR”) kopen. EUR kunnen worden gekocht met verschillende betaalmethoden. LiteBit gebruikt EUR om transacties met betrekking tot de Dienst te vergemakkelijken. Het gebruik van EUR zorgt voor snelle transacties. EUR kunnen worden verkregen in ruil voor zowel fiat als cryptocurrency (meer informatie over EUR vindt u in artikel 20 van deze Overeenkomst). EUR worden toegevoegd aan het EUR saldo in uw account.

Storten EUR

EUR-stortings-opdrachten worden ingevoerd via de Website of in de app. Door een bedrag in te voeren en een betaalmethode te selecteren, machtigt u ons om de transactie te starten en gaat u akkoord met eventuele bijbehorende kosten. U kunt transacties die als voltooid of in behandeling zijn gemarkeerd niet annuleren, terugdraaien of wijzigen.

Zodra u een EUR-stortings-opdracht invoert, kan deze bestelling door ons worden geaccepteerd:

 1. u krijgt een betalingsverzoek voor die transactie;
 2. u dient zo spoedig mogelijk het exact overeengekomen bedrag over te maken op het door ons aangewezen bankrekening;
 3. wanneer de geldontvangst tijdig plaatsvindt, zal LiteBit het tegoed op uw account bijwerken.

Onder de volgende omstandigheden kan uw EUR-stortings-opdracht worden geannuleerd:

 1. indien de betaling is uitgevoerd met een rekening van derden wordt de betaling niet verwerkt. Uw bestelling voor een tegoeddeposito wordt geannuleerd.
 2. indien geen succesvolle verificatie van de betaalwijze heeft plaatsgevonden, wordt de betaling niet verwerkt. Uw bestelling voor een tegoeddeposito wordt geannuleerd.
 3. als niet alle door LiteBit gevraagde informatie en/of documenten door u zijn verstrekt en/of de transactie in strijd is met ons AML-beleid, wordt de betaling niet verwerkt. Uw bestelling voor een tegoeddeposito wordt geannuleerd.

Als een transactie ongeldig wordt verklaard of wordt geannuleerd in overeenstemming met (1), (2) en (3) hierboven, heeft u recht op restitutie (tenzij artikel 32 van deze gebruikersovereenkomst van toepassing is) van het geld (minus eventuele door LiteBit gemaakte kosten). Terugbetalingen worden gedaan op de bankrekening waarvan LiteBit de betaling heeft ontvangen. U bent verantwoordelijk voor eventuele transactiekosten.

Verificatie betalingswijze

Zoals nader beschreven in artikel 6 (Klantidentificatie), moet LiteBit het betaalmiddel van de koper verifiëren alvorens een aankooporder kan worden uitgevoerd.

De door u gekochte EUR worden pas geleverd nadat dit verificatieproces is afgerond.

Als deze verificatie niet binnen 5 (vijf) kalenderdagen wordt voltooid, zal LiteBit de gekochte EUR terugstorten op de bankrekening waar LiteBit de betaling van heeft ontvangen. Hierbij is tevens van belang dat, (i) rekeningen die niet op uw eigen naam staan niet worden geaccepteerd, (ii) gezamenlijke rekeningen worden wel geaccepteerd mits hiervoor een extra verificatie van de rekening is gedaan, en (iii) voor zakelijke klanten worden enkel zakelijke bankrekeningen geaccepteerd.

Wanneer de rekening niet geverifieerd kan worden, zal LiteBit de gekochte EUR terugstorten op de bankrekening waar LiteBit de betaling van heeft ontvangen.

Opschorting van orders

Wanneer zich een, naar onze mening, ongewone situatie voordoet (van technische, juridische of andere aard), kan LiteBit uw orders opschorten totdat een nadere analyse van de beoogde transactie is uitgevoerd.

In geval van een verdenking van criminele activiteiten behoudt LiteBit zich het recht voor om (een) transactie(s) op te schorten totdat de koper en/of de transactie zijn geverifieerd. LiteBit kan dit telefonisch doen, per e-mail of, in voorkomende gevallen, via een ander communicatiemiddel, voor zover door toepasselijk recht toegestaan.

Annulering van orders

LiteBit mag uw order annuleren als de transactie (of uw handelsgedrag) naar mening van LiteBit verdacht is. In een dergelijke situatie betaalt LiteBit u uw geld zo spoedig mogelijk terug (tenzij er sprake is van artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst). Een dergelijke restitutie, verminderd met eventuele gemaakte kosten van LiteBit en eventuele in rekening gebrachte vergoedingen aan LiteBit, wordt overgemaakt op de rekening waarvan LiteBit de betaling voor de order oorspronkelijk heeft ontvangen.

Artikel 12 Aankopen en opnemen van cryptocurrency

Naast Bitcoin bieden wij een groot aantal andere cryptocurrency aan, welke gekocht kunnen worden met EUR.

Levering aan het wallet-adres van de ontvanger

De door u gekochte cryptocurrency worden door ons geleverd door middel van een valutatransactie naar het opgegeven wallet-adres (het "Wallet-adres van de ontvanger"). U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het invullen van het juiste Wallet-adres van de ontvanger.

Opnemen van cryptocurrency

Wanneer u cryptocurrencies wilt opnemen naar een externe wallet mag LiteBit u verzoeken de externe wallets die door u worden gebruikt in verband met onze Diensten, te verifiëren. Dit betekent dat de externe wallet door LiteBit geverifieerd moet worden als zijnde uw wallet door middel van een kleine cryptocurrency transactie tussen uw externe wallet en een LiteBit Wallet (indien LiteBit dit verzoekt). U mag maximaal 5 (vijf) externe wallets per cryptocurrency verifiëren. De geverifieerde externe wallets worden toegevoegd aan uw LiteBit-account.

U mag gedurende de eerste 48 uur nadat u een volledig geverifieerde klant van LiteBit bent geworden, geen cryptocurrencies naar externe wallets verzenden.

Als uw externe wallet niet geverifieerd is, na een verzoek tot verificatie van LiteBit, kunt u deze wallet niet gebruiken in verband met onze Diensten. Het is niet mogelijk om cryptocurrencies in deze wallet op te nemen totdat de verificatie is voltooid.

Door uw externe wallet-adressen te verifiëren, voorkomen u en LiteBit dat een derde geld opneemt naar een extern wallet-adres dat niet uw eigendom is.

Aankooporder

Aankooporders worden ingevoerd door op de Website of in de app te klikken op de knop “kopen”. Door op deze knop te klikken, machtigt u ons om de transactie tegen de vermelde prijs te initiëren en gaat u akkoord met de bijbehorende kosten. U kunt een transactie die gemarkeerd is als voltooid of in behandeling niet annuleren, terugdraaien of wijzigen.

Wanneer u een aankooporder invoert, kan deze door ons worden aanvaard. Deze aanvaarding is altijd behoudens de opschortende voorwaarde dat u voldoende EUR beschikbaar heeft op uw account. Na aanvaarding (de "Aanvang van de aankooptransactie"):

 1. het aantal EUR dat overeenkomt met de transactie wordt van uw EUR saldo afgetrokken;
 2. Als de EUR van uw EUR saldo wordt afgeschreven, zal LiteBit de gekochte cryptocurrency zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 (tien) Nederlandse werkdagen aan u overmaken.:

Onder de volgende omstandigheden kan uw EUR -stortings-opdracht worden geannuleerd

  1. als de EUR niet beschikbaar zijn op uw account, wordt uw transactie ongeldig verklaard en vindt er geen transactie plaats; en
  2. Indien niet alle door LiteBit gevraagde informatie en/of documenten door u zijn verstrekt en/of de (voorgenomen) kooporder in strijd is met ons AML-beleid, wordt de kooporder niet verwerkt. Uw kooporder wordt geannuleerd..

Als een transactie in overeenstemming met (1) of (2) nietig verklaard wordt, heeft dit als gevolg dat u recht hebt op restitutie (tenzij er sprake is van artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst) van eventuele overgeschreven bedragen (met aftrek van eventuele door LiteBit gemaakte kosten). Restitutie vindt plaats in EUR. Eventuele transactiekosten komen voor uw rekening.

U stemt ermee in en bevestigt dat als u een onjuist Wallet-adres van de ontvanger invoert, wij cryptocurrency die aan dat adres zijn geleverd niet kunnen terugvorderen, zodat u geen recht heeft op eventuele restitutie en/of vervangende cryptocurrency. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of het opgegeven Wallet-adres van de ontvanger juist is.

Uitvoering en afwikkeling

LiteBit voert transacties uit door het versturen van de cryptocurrency via het desbetreffende cryptocurrency-netwerk.

U erkent dat LiteBit geen invloed heeft op de snelheid van de transactie. Afhankelijk van het type cryptocurrency kan de afwikkeling van een transactie maximaal 24 uur duren en, en kan - in uitzonderlijke gevallen - helemaal niet plaatsvinden.

Als zich problemen voordoen met betrekking tot de afwikkeling van een transactie, neem dan contact op met de klantenservice van LiteBit. Orders van de Dienst kunnen niet worden terugbetaald. U kunt cryptocurrency die u door middel van de Dienst hebt gekocht terug verkopen aan LiteBit, tegen de op dat moment geldende door LiteBit aangeboden koers en met inachtneming van de desbetreffende voorwaarden die zijn vervat in artikel 13 van deze Gebruikersovereenkomst.

Risico-overdracht, onomkeerbaarheid en restitutie

De risico's die verbonden zijn aan de cryptocurrency gaan op u over op het moment dat de cryptocurrency wordt geleverd aan het overeengekomen Wallet-adres van de ontvanger.

Vanwege de aard van cryptocurrencies kan een afgeronde transactie niet worden terugbetaald, ongedaan worden gemaakt of worden teruggedraaid.

Ongeacht de uitkomst van een restitutieverzoek is het niet mogelijk om meer dan één keer per transactie een restitutie aan te vragen. De mogelijkheid tot terugbetaling eindigt zes maanden nadat de bestelling is geannuleerd, geweigerd of ongeldig verklaard.

Opschorting van orders

Wanneer zich een, naar onze mening, ongewone situatie voordoet (van technische, juridische of andere aard), kan LiteBit uw orders opschorten totdat een nadere verificatie en/of analyse van de beoogde transactie is uitgevoerd.

In geval van een verdenking van criminele activiteiten behoudt LiteBit zich het recht voor om (een) transactie(s) op te schorten totdat de koper en/of transactie is geverifieerd. LiteBit kan dit telefonisch doen, per e-mail of, in voorkomende gevallen, via een ander communicatiemiddel, voor zover door toepasselijk recht toegestaan.

Annulering van orders

LiteBit mag uw order annuleren als de transactie (of uw handelsgedrag) naar mening van LiteBit verdacht is. In een dergelijke situatie betaalt LiteBit u uw geld zo spoedig mogelijk terug (tenzij artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst van toepassing is). Een dergelijke restitutie, verminderd met eventuele gemaakte kosten van LiteBit en eventuele in rekening gebrachte vergoedingen aan LiteBit, wordt overgemaakt op de rekening waarvan LiteBit de betaling voor de order oorspronkelijk heeft ontvangen. In het geval een restitutie gelden in cryptocurrency betreft, wordt deze cryptocurrency, naar eigen goeddunken van LiteBit, verkocht tegen de huidige koers of de historische (aankoop)waarde.

Weigering van orders

Hoewel LiteBit ernaar streeft om zijn service te allen tijde uit te kunnen voeren, kunnen bepaalde cryptocurrencies van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn vanwege IT of andere kwesties. 

Artikel 13 Verkoop van cryptocurrency

Naast Bitcoin verzorgen wij de verkoop van een groot aantal andere cryptocurrencies.

Levering aan het aanvaardende wallet-adres

De door u verkochte cryptocurrency wordt aan ons geleverd door middel van een valutatransactie naar het opgegeven wallet-adres (het "LiteBit Wallet-adres voor verkopen").

Verkooporders

Verkooporders worden ingevoerd door op de Website te klikken op de knop “verkopen”. Door op deze knop te klikken, machtigt u ons om de transactie tegen de vermelde prijs te initiëren en gaat u akkoord met de bijbehorende kosten. U kunt een transactie die gemarkeerd is als voltooid of in behandeling niet annuleren, terugdraaien of wijzigen.

Wanneer u een verkooporder invoert, kan deze door ons worden aanvaard. Deze aanvaarding is altijd behoudens de opschortende voorwaarde dat wij de cryptocurrency ontvangen. Na aanvaarding (de "Aanvang van de verkooptransactie"):

 1. Voor transacties betreffende cryptocurrency die is opgeslagen in een LiteBit Wallet (zoals hieronder gedefinieerd):
 1. onmiddellijk na de Aanvang van de verkooptransactie voert LiteBit uw order uit tegen een prijs zoals bepaald overeenkomstig Bijlage 1 (LiteBit-kostenoverzicht); en
 2. wordt de verkoopprijs toegevoegd aan het EUR saldo (zoals hieronder gedefinieerd) van uw LiteBit-account.
 1. Voor transacties betreffende cryptocurrency die niet is opgeslagen in een LiteBit Wallet (zoals hieronder gedefinieerd):
 1. ontvangt u het desbetreffende LiteBit Wallet-adres voor verkopen voor die transactie;
 2. moet u het exacte overeengekomen bedrag in cryptocurrency zo snel mogelijk versturen aan het LiteBit Wallet-adres voor verkopen;
 3. Als het moment waarop LiteBit de exacte hoeveelheid cryptocurrency ontvangt (de "Ontvangst van de cryptocurrency") niet binnen 15 (vijftien) minuten na de Aanvang van de verkooptransactie heeft plaatsgevonden, wordt uw transactie ongeldig verklaard;
 4. Als LiteBit binnen 15 (vijftien) minuten na Ontvangst van de cryptocurrency niet minstens 1 (één) bevestiging heeft ontvangen op de desbetreffende blockchain, wordt uw transactie ongeldig verklaard; en
 5. Als LiteBit binnen 15 (vijftien) minuten na Ontvangst van de cryptocurrency niet minstens 1 (één) bevestiging heeft ontvangen op de desbetreffende blockchain, voert LiteBit uw order uit tegen een prijs zoals vastgesteld in overeenstemming met Bijlage 1 (LiteBit-kostenoverzicht). De verkoopprijs wordt toegevoegd aan het EUR saldo (zoals hieronder gedefinieerd) van uw LiteBit-account.

Als een transactie in overeenstemming met bovenstaande artikelleden (2) (c) of (d) ongeldig wordt verklaard, zal LiteBit, naar eigen goeddunken, (i) uw verkooporder handmatig herberekenen of (ii) uw order annuleren. Dit heeft tot gevolg dat u recht hebt op restitutie (tenzij artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst van toepassing is) van eventueel overgemaakte cryptocurrency (met aftrek van eventuele door LiteBit gemaakte kosten). Restitutie vindt plaats naar het wallet-adres vanwaar de cryptocurrency is ontvangen. Eventuele transactiekosten komen voor uw rekening.

Als er een vermoeden bestaat van manipulatie door de gebruiker van de desbetreffende blockchain (bijvoorbeeld forking), mag LiteBit gelden van gebruikers vasthouden als een garantie voor betaling van de transactie.

Risico-overdracht, onomkeerbaarheid en restitutie

De risico's die verbonden zijn aan de cryptocurrency gaan op ons over op het moment dat de producten worden geleverd aan het overeengekomen LiteBit Wallet-adres voor verkopen. Dit wordt geacht te hebben plaatsgevonden na het vereiste aantal bevestigingen van het netwerk.

Vanwege de aard van cryptocurrencies kan een afgeronde transactie niet worden terugbetaald, ongedaan worden gemaakt of worden teruggedraaid.

Ongeacht de uitkomst van een restitutieverzoek is het niet mogelijk om meer dan één keer per transactie een restitutie aan te vragen. De mogelijkheid tot terugbetaling eindigt zes maanden nadat de bestelling is geannuleerd, geweigerd of ongeldig verklaard.

Opschorting van orders

Wanneer zich een, naar onze mening, ongewone situatie voordoet (van technische, juridische of andere aard), kan LiteBit uw orders opschorten totdat een nadere verificatie of analyse van de beoogde transactie is uitgevoerd.

In geval van een verdenking van criminele activiteiten behoudt LiteBit zich het recht voor om (een) transactie(s) op te schorten totdat de verkoper is geverifieerd en een analyse van de beoogde transactie is uitgevoerd.

LiteBit kan dit telefonisch doen, per e-mail of, in voorkomende gevallen, via een ander communicatiemiddel, voor zover door toepasselijk recht toegestaan.

Weigering van orders

LiteBit kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook weigeren om orders te aanvaarden.

Annulering van orders

LiteBit mag uw transactie annuleren als de prijs (of uw handelsgedrag) naar mening van LiteBit verdacht is. In een dergelijke situatie betaalt LiteBit u uw cryptocurrency zo spoedig mogelijk terug (tenzij artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst van toepassing is), verminderd met eventuele gemaakte kosten van LiteBit en eventuele in rekening gebrachte vergoedingen aan LiteBit. Een dergelijke terugbetaling wordt uitgevoerd naar het adres vanwaar LiteBit de cryptocurrency oorspronkelijk heeft ontvangen.

Artikel 14 LiteBit Wallets

Voor uw gemak biedt LiteBit een wallet-functie aan voor opslag en opname van uw cryptocurrency (een "LiteBit Wallet"). Een LiteBit Wallet is een digitale opslag waarin u uw cryptocurrency kunt opslaan. Voor elke soort cryptocurrency heeft u een andere LiteBit Wallet nodig. Raadpleeg de Website voor een actuele lijst van de verschillende beschikbare LiteBit Wallets.

U bent verantwoordelijk voor het overzetten van cryptocurrencies van uw externe wallet naar een LiteBit Wallet met behulp van het juiste blockchain-netwerk. Het overzetten van cryptocurrencies van een extern wallet-adres naar een LiteBit Wallet met gebruik van het verkeerde blockchain-netwerk (cross-chain transacties) wordt niet ondersteund door LiteBit en leidt ertoe dat de cryptocurrencies verloren gaan.

LiteBit zorgt ervoor dat alle posities in cryptocurrency die in LiteBit Wallets wordt gehouden in haar boekhouding worden opgenomen. LiteBit houdt deze posities aan voor uw rekening en risico. Alle LiteBit Wallet-adressen zijn eigendom van LiteBit.

Door cryptocurrency te versturen naar een LiteBit Wallet, draagt u het eigendomsrecht van deze cryptocurrency over aan LiteBit. Bij het versturen van cryptocurrency naar uw LiteBit Wallet, krijgt u een vordering jegens LiteBit voor levering van dezelfde hoeveelheid cryptocurrency aan u.

Beveiliging LiteBit Wallet

LiteBit neemt alle redelijke maatregelen om de gelden die in een LiteBit Wallet zijn opgeslagen veilig te stellen, maar kan niet garanderen dat de gelden volledig veilig zijn. Uw gebruik is op eigen risico.

Verzamelwallets

Hierbij informeren wij u dat LiteBit gelden van gebruikers kan opslaan in "verzamelwallets”. Als cryptocurrencies die worden gehouden in een verzamelwallet, een wallet waarvan de gegevens niet zodanig zijn geregistreerd teneinde deze wallet aan te merken als het eigendom van specifieke gebruikers, door LiteBit worden vernietigd of anderszins verloren gaan om redenen waarvoor LiteBit niet aansprakelijk kan worden gehouden, wordt een eventueel resulterend nadelig saldo door LiteBit verdeeld onder de gebruikers die op het moment van vernietiging of verlies een vordering jegens LiteBit hadden voor de levering van hetzelfde soort cryptocurrency, naar evenredigheid van de bedragen van hun vorderingen op dat moment.

Saldo-overzichten

In uw account heeft u te allen tijde een overzicht van het saldo/de saldi van uw LiteBit Wallet(s). Het saldo van uw LiteBit Wallet vertegenwoordigt een vordering jegens LiteBit voor de levering van de desbetreffende cryptocurrency.

Door derden gehoste wallets

Voor sommige cryptocurrencies biedt LiteBit LiteBit Wallets aan die door derden worden gehost. Hoewel LiteBit deze externe dienstverleners met veel zorg selecteert, aanvaardt LiteBit geen aansprakelijkheid voor (i) de kwaliteit van deze wallets, (ii) hun uptime, of (iii) andere kwesties met betrekking tot de diensten die in verband met deze wallets worden verstrekt. U stemt ermee in en verklaart dat u zich bewust bent van de mogelijkheid dat in geval van wanprestatie - of faillissement - van een externe dienstverlener die wallets host u mogelijk geen (of niet alle) cryptocurrency terugkrijgt.

Alle verzoeken om hulp en/of bijstand met betrekking tot deze wallets dienen rechtstreeks bij de externe dienstverlener te worden ingediend.

Faillissement en vermenging van activa

In het geval van een faillissement van LiteBit (of een externe dienstverlener die LiteBit Wallets waarin cryptocurrencies van gebruikers worden gehouden host, of die uit hoofde van een leenovereenkomst de feitelijke macht uitoefent), kan het voorkomen dat op grond van de nationale wetgeving die van toepassing is op LiteBit - of op de externe dienstverlener die LiteBit Wallets host - niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen cryptocurrencies die eigendom zijn van een gebruiker van LiteBit en (i) cryptocurrencies die eigendom zijn van een andere gebruiker van LiteBit of (ii) cryptocurrencies die LiteBit of deze derde houdt voor zichzelf of voor een andere partij.

De gebruiker is zich ervan bewust dat in geval van wanprestatie of faillissement van LiteBit of voormelde derde hij mogelijk niet (alle of een deel van) zijn cryptocurrency terugkrijgt.

Overmaken van LiteBit Wallet naar externe wallet

Als u cryptocurrencies van uw LiteBit Wallet naar een externe wallet wilt overmaken, mag LiteBit u verzoeken deze externe wallets, die u gebruikt in verband met onze Diensten, te verifiëren. In dat geval dient uw externe wallet door LiteBit te worden geverifieerd als zijnde uw wallet door middel van een kleine cryptocurrency-transactie tussen de externe wallet en een LiteBit Wallet.

Als uw externe wallet niet is geverifieerd, na een verzoek ter verificatie van LiteBit, kunt u deze externe wallet niet gebruiken om cryptocurrencies over te maken van uw LiteBit-wallet naar een externe wallet.

Article 15. On-Chain Staking Services

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om Cryptocurrency op te slaan in LiteBit Wallets. De Gebruiker kan de optie verkrijgen om deze cryptocurrencies in een blockchainnetwerk van derden uit te zetten via staking services die worden geleverd door LiteBit ("On-Chain Staking Services").

Gebruikersopt-in

Om LiteBit's On-Chain Staking Services te kunnen gebruiken, dient de Gebruiker zich aan te melden door de On-Chain Staking Services te selecteren voor elk van de Cryptocurrencies in de LiteBit Wallet van de Gebruiker: (i) waarvoor LiteBit On-Chain Staking Services aanbiedt (de "Staked Cryptocurrencies") en (ii) waarvoor de Gebruiker wil deelnemen aan de On-Chain Staking Services. LiteBit heeft het recht naar eigen goeddunken te besluiten om On-Chain Staking voor bepaalde Cryptocurrencies wel of niet te ondersteunen. LiteBit kan ervoor kiezen om dergelijke ondersteuning op elk gewenst moment stop te zetten zonder dat LiteBit verplicht is om de Gebruiker hierover van tevoren te waarschuwen, of om de Gebruiker te compenseren voor de Staking Rewards die de Gebruiker misloopt als gevolg hiervan.

Door te kiezen voor de On-Chain Staking Services, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat LiteBit namens de Gebruiker de Staked Cryptocurrencies die beschikbaar zijn in de LiteBit Wallet van de Gebruiker, zal staken. De Staked Cryptocurrencies opgeslagen in de  LiteBit Wallet van de Gebruiker zal door LiteBit op een blockchainnetwerk van derde partij worden geplaatst. In ruil daarvoor biedt het betrokken blockchainnetwerk een beloning in Cryptocurrency. LiteBit kan gebruik maken van valideringsmechanismen van derden om de On-Chain Staking Services te faciliteren. Tijdens het staken blijven de privésleutels te allen tijde onder controle van LiteBit.

Staking Reward

Als LiteBit een beloning ontvangt voor deze stakingactiviteiten, zal LiteBit (een deel van) de beloning aan de Gebruiker uitkeren (de "Staking Reward"). De meeste Staking Rewards zullen worden uitgekeerd in de Cryptocurrency die is gestaked. Echter, de beloning voor sommige Staked Cryptocurrencies kan worden uitgekeerd in de vorm van een andere Cryptocurrency. Het percentage en de timing van een dergelijke uitkering zal: (i) worden bepaald door LiteBit naar eigen goeddunken; (ii) onderhevig zijn aan de staking-kosten van LiteBit (indien van toepassing); (iii) variëren per Staked Cryptocurrency; en (iv) nader worden beschreven in het Account van de Gebruiker. Resultaten van staking zijn onderhevig aan verandering. Eerder behaalde staking-resultaten worden op de website gepubliceerd.

De Gebruiker verklaart zich bewust te zijn van en stemt ermee in geen recht te hebben op Staking Rewards totdat de Staking Rewards zijn ontvangen door LiteBit. Staking Rewards worden per week uitgekeerd naar het LiteBit-account van de Gebruiker nadat ze door LiteBit zijn ontvangen.

LiteBit maakt gebruik van maatregelen om ervoor te zorgen dat de On-Chain Staking Services 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn. LiteBit garandeert echter niet te allen tijde de beschikbaarheid van de On-Chain Staking Services en garandeert evenmin dat de Gebruiker Staking Rewards zal ontvangen.

Lock-in periode

Voor bepaalde Staked Cryptocurrencies is het mogelijk dat de Cryptocurrencies voor een bepaalde periode zijn vergrendeld voor het staken ("Lock-in periode"). De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van alle toepasselijke Lock-in perioden voordat hij/zij kiest voor de On-Chain Staking Services voor een van de Staked Cryptocurrencies.

U erkent en aanvaardt hierbij het risico dat wanneer u kiest voor On-Chain Staking Services met een Lock-in periode, u deze Staked Cryptocurrencies niet kunt opnemen of verkopen tijdens de aangegeven Lock-in periode.

LiteBit is niet aansprakelijk voor enige schade of tijdelijk verlies geleden door de Gebruiker als gevolg van het feit dat de Gebruiker de Staked Cryptocurrencies niet kan opnemen of verkopen tijdens de Lock-in periode.

Gebruikersopt-out

De Gebruiker kan zich op elk moment afmelden (opt-out) voor de On-Chain Staking Services (zonder een Lock-in period) via de instelpagina in het LiteBit-account van de Gebruiker. De Gebruiker ontvangt geen Staking Rewards meer nadat de Gebruiker zich heeft afgemeld voor de On-Chain Staking Service. Indien van toepassing, worden alle Staking Rewards die vóór de afmeldingsdatum aan de Gebruiker verschuldigd zijn, uitbetaald bij de volgende uitkering van Staking Rewards.

Als de Gebruiker zich wil afmelden voor On-Chain Staking Services met een Lock-in periode, zal de opt-out niet eerder worden uitgevoerd dan wanneer de Lock-in periode is afgelopen.

Bij beëindiging of opschorting van deze Gebruikersovereenkomst vervalt de mogelijkheid om de Staking Services te gebruiken om Staking Rewards te ontvangen.

De betreffende risico's

De Gebruiker is zich bewust van de aanzienlijke risico's in verband met de On-Chain Staking Services en erkent dat hij/zij niet verplicht is om de On-Chain Staking Services van LiteBit te gebruiken. De blockchainnetwerken die geschikt zijn voor On-Chain Staking worden niet door LiteBit geëxploiteerd, maar door derden.

Door gebruik te maken van de On-Chain Staking Services van LiteBit bevestigt u dat u: (i) de relevante algemene voorwaarden met betrekking tot de On-Chain Staking Services van LiteBit heeft gelezen en begrepen, (ii) de aanzienlijke risico's in verband met de On-Chain Staking Services erkent en aanvaardt, (iii) verklaart dat u geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht u niet toestaat om gebruik te maken van de On-Chain Staking Services, en (iv) het risico accepteert dat u uw Staked Cryptocurrencies kunt verliezen zonder recht te hebben op enige compensatie van LiteBit. LiteBit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijk verlies (in totaal of anderszins).

Artikel 16 Fouten en verificatie van informatie

U moet de door LiteBit verstrekte informatie zo snel mogelijk nadat deze informatie door LiteBit ter beschikking is gesteld verifiëren om schade als gevolg van fouten te beperken. Als u geen bericht van ons ontvangt terwijl u weet, of zou moeten weten, dat u een bericht van ons kunt verwachten, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Als u een onjuistheid of onvolledigheid aantreft moet u ons hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

LiteBit bepaalt, eventueel in overleg met u, of en hoe de mogelijke fout kan worden opgelost. Als LiteBit aansprakelijk is voor de schade die wordt geleden als gevolg van de fout, en als deze schade redelijkerwijs had kunnen worden beperkt als u de schade, zoals in dit artikel overeengekomen, zou hebben gemeld, dan is de aansprakelijkheid van LiteBit in ieder geval beperkt tot het bedrag van de schade die zou zijn geleden als u de fout aan ons zou hebben gemeld binnen 24 (vierentwintig) uur nadat de informatie aan u is of had moeten worden verstrekt.

LiteBit is gemachtigd tot het herstellen of anderszins ongedaan maken van een fout of vergissing, en eventuele transacties en boekingen die het directe resultaat zijn van een dergelijke fout of vergissing.

LiteBit is gerechtigd om elke fout in bankrekening en/of naamovereenkomst te corrigeren en kan transacties annuleren en terugbetalen. LiteBit kan kosten in rekening brengen voor deze transacties als de klant een fout heeft gemaakt in de verificatie- of registratieprocedure voor de bankrekening.

De administratie van LiteBit dient tussen u en ons als volledig bewijs, met uitzondering van door u aangevoerd tegenbewijs.

Artikel 17 Partnerprogramma

LiteBit kan sommige van haar gebruikers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan LiteBit’s partnerprogramma, in het kader waarvan deelnemers betalingen voor het aanbrengen van nieuwe gebruikers kunnen ontvangen. De precieze voorwaarden voor dit programma vindt u in dit artikel:

 1. Betalingen met betrekking tot dit partnerprogramma worden gedaan in EUR op uw LiteBit-account.
 2. Een uitbetaling van EUR op uw bankrekening kan alleen worden uitgevoerd wanneer uw LiteBit-account volledig is geverifieerd, inclusief een geverifieerde bankrekening.
 3. LiteBit heeft het recht om LiteBit's partnerprogramma en gerelateerde betalingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en stop te zetten.
 4. LiteBit heeft het recht om u uit te sluiten van deelname aan ons partnerprogramma.
 5. LiteBit heeft het recht om doorverwezen gebruikers naar eigen goeddunken van uw account te verwijderen.
 6. LiteBit betaalt geen 25% van de verschuldigde winstmarge voor een aankooporder die wordt uitgevoerd door een doorverwezen gebruiker nadat de doorverwezen gebruiker van uw account is verwijderd, behalve als de betaling al verschuldigd was vóór het moment dat de doorverwezen gebruiker werd verwijderd van uw account.
 7. Aankooporders die worden geplaatst op de LiteBit exchange zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.
 8. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van uw unieke partnerlink.
 9. U kunt geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie voor (i) wijzigingen die zich kunnen voordoen in de voorwaarden van het LiteBit-partnerprogramma, (ii) voor doorverwezen gebruikers die van uw account zijn verwijderd, (iii) voor verwijzingsbetalingen die niet worden uitgevoerd, en (iv) voor doorverwezen gebruikers die niet worden geaccepteerd op uw account.
 10. Het is toegestaan ​​om sociale media en e-mailmarketing te gebruiken om doorverwezen gebruikers op uw account te verkrijgen.
 11. Het is niet toegestaan ​​om uw unieke partnerlink te gebruiken of te vermelden met betrekking tot content die:
  1. de reputatie en goede naam van LiteBit kan schaden of auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van LiteBit of een derde partij kan schenden;
  2. discrimineert op basis van onder meer ras, geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging of een seksueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;
  3. illegale activiteiten omvat, promoot of aanbiedt of verwijst naar illegale inhoud.
 12. Het is niet toegestaan ​​om trefwoordmarketing, kortingszinnen/websites en promotie op openbare marktplaatsen te gebruiken om doorverwezen gebruikers op uw account te verkrijgen.
 13. LiteBit is niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die u maakt in verband met dit partnerprogramma.
 14. Voor potentiële partners woonachtig of gevestigd in Duitsland is deelname aan het partnerprogramma niet toegestaan.
 15. Bij schending van de voorwaarden uit dit artikel is het LiteBit toegestaan uw account te blokkeren en betalingen ontvangen via het partnerprogramma van uw LiteBit account terug te vorderen.

Artikel 18 Invite a Friend-programma

LiteBit biedt een aan aantal gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan het Invite a Friend-programma van LiteBit. Deelnemende gebruikers kunnen personen ("Vrienden") uitnodigen om de Diensten van LiteBit te gebruiken via een verwijzingslink, waarvoor zowel de Gebruiker als de uitgenodigde Vriend een beloning ontvangen voor hun verwijzing wanneer: Vrienden maken en verifiëren met succes een LiteBit-account in overeenstemming met artikel 6 en voltooiden de transactiecriteria vermeld in paragraaf 3, 4 en 5 van dit artikel via LiteBit's Easy Trading (Broker)-platform.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het Invite a Friend-programma:

 1. De unieke verwijzingslink van de gebruiker kan op basis van de onderliggende voorwaarden maximaal 5 (vijf) keer succesvol worden gebruikt.
 2. Vrienden moeten een LiteBit-account maken en het account moet met succes zijn geverifieerd.
 3. De uitgenodigde vriend heeft één of meer inkooporders gedaan voor minimaal 200 (tweehonderd) EUR aan crypto (transacties kunnen worden opgeteld om de drempel van 200 EUR te bereiken) voordat beide partijen in aanmerking komen voor de beloning).
 4. De inkooporders om crypto te kopen moeten worden uitgevoerd via het LiteBit Easy Trading (Broker) platform.
 5. Stable coins, zoals USDC, zijn uitgesloten als crypto om te gebruiken om tot de drempel van 200 EUR te komen om in aanmerking te komen voor de beloning in het kader van het Invite a Friend-programma.
 6. De transactie(s) moet zijn voltooid om de Gebruiker en de uitgenodigde Vriend de beloning te laten ontvangen.
 7. Zodra de uitgenodigde Vriend voldoet aan de vereisten van het Invite a Friend-programma, ontvangt zowel de uitgenodigde Vriend als de Gebruiker een beloning van 10 (tien) euro.
 8. Betalingen met betrekking tot het Invite a Friend-programma worden binnen 10 (tien) werkdagen in euro overgemaakt naar het LiteBit-account van de Gebruiker.
 9. Een uitbetaling van euro op de bankrekening van de Gebruiker kan alleen worden uitgevoerd wanneer het LiteBit-account van de Gebruiker volledig is geverifieerd, met inbegrip van een geverifieerde bankrekening.
 10. LiteBit kan het Invite a Friend-programma van LiteBit en betalingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten.
 11. LiteBit heeft het recht om de Gebruiker uit te sluiten van deelname aan het Invite a Friend-programma, naar eigen oordeel van LiteBit.
 12. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van hun unieke verwijzingslink.
 13. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vorm van beloning voor:
   1. wijzigingen die optreden in de voorwaarden van het Invite a Friend-programma van LiteBit;
   2. een uitgenodigde Vriend die niet aan de voorwaarden van artikel 18, leden 2, 3, 4 en 5, voldoet;
   3. een uitgenodigde Vriend die niet worden geaccepteerd op het account van de Gebruiker.
 14. Het is niet toegestaan om uw unieke partnerlink te gebruiken of te vermelden met betrekking tot inhoud die:
   1. de reputatie en goede naam van LiteBit zou kunnen schaden of auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van LiteBit of derden zou kunnen schenden;
   2. discrimineert op grond van onder meer ras, geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging of een seksueel, pornografisch, aanstootgevend of gewelddadig karakter heeft;
   3. illegale activiteiten omvat, promoot of aanbiedt of verwijst naar illegale inhoud.
 15. Het is niet toegestaan om sociale media en e-mailmarketing te gebruiken om doorverwijzingen te verkrijgen. Het is ook niet toegestaan om zoekwoordmarketing, kortingszinnen/websites en promotie op openbare marktplaatsen te gebruiken om doorverwijzingen op uw account te verkrijgen.
 16. LiteBit is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten die u maakt in verband met dit Invite a Friend-doorverwijzingsprogramma.
 17. Gebruikers die in Duitsland wonen of gevestigd zijn, mogen niet deelnemen aan het Invite a Friend-doorverwijzingsprogramma.
 18. Gebruikers met een zakelijk account zijn uitgesloten van deelname aan het Invite a Friend-doorverwijzingsprogramma. Voor deze Gebruikers verwijzen wij naar het partnerprogramma in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
 19. Elke schending van de voorwaarden van het Invite a Friend-doorverwijzingsprogramma heeft tot gevolg dat uw LiteBit-account wordt geblokkeerd en dat betalingen die u via het Invite a Friend-doorverwijzingsprogramma hebt ontvangen, door LiteBit van uw LiteBit-account worden teruggevorderd.

Artikel 19 Betaling en prijzen

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle koersen en prijzen die zijn gepubliceerd op de Website variabel zijn en op elk gewenst moment kunnen veranderen.

Bij elke aankooporder bent u verplicht een aankoopprijs te betalen. Voor elke verkooporder heeft u recht op ontvangst van een verkoopprijs.

Betalingen aan ons kunnen worden uitgevoerd door middel van een van de door ons ondersteunde betalingswijzen. De beschikbaarheid van een betalingswijze hangt af van een aantal factoren, zoals waar u zich bevindt, de identificatiegegevens die u ons heeft verstrekt en de beperkingen die worden opgelegd door externe betalingsverwerkers. Raadpleeg de Website voor een overzicht van de betalingswijzen die wij momenteel ondersteunen. Afhankelijk van de geselecteerde betalingswijze kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn. De hoeveelheid geleverde cryptocurrency kan als gevolg van vertraagde betaling of verdisconteerde transactiekosten enigszins afwijken van de hoeveelheid die indicatief is opgegeven. Raadpleeg onze Website voor meer informatie over deze kosten en voorwaarden.

Betalingen aan u worden door ons uitgevoerd door middel van overschrijving op uw bankrekening.

Alle transacties in verband met de Dienst - behalve de transacties in cryptocurrency - worden uitgedrukt in euro's. LiteBit aanvaardt geen bedragen in ander fiatgeld dan de euro, en voert geen betalingen uit in ander fiatgeld dan de euro.

Artikel 20 Euro balans

LiteBit biedt de mogelijkheid om Euro balans (EUR) te kopen om transacties in verband met de Dienst te vergemakkelijken. Door EUR te gebruiken kunnen transacties snel worden afgewikkeld. EUR kunnen worden aangekocht met fiatgeld of cryptocurrency.

Uw EUR worden weergegeven als een rekeningsaldo dat is gekoppeld aan uw account (het " EUR saldo"). Het EUR saldo is geen bankrekening, elektronisch geld of type betaalmiddel. Het werkt als een tijdelijk middel voor het gebruik van de Diensten, en kan alleen worden uitgegeven bij LiteBit. Uw EUR saldo kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van cryptocurrency of kan om worden gezet naar euro’s. Uw EUR saldo is niet overdraagbaar. Uw EUR saldo, of een deel daarvan, kan op verzoek in euro's worden terugbetaald.

EUR worden aangeboden als een middel om transacties te vergemakkelijken en zijn alleen voor dit doel bedoeld. Daarom wordt verwacht dat EUR voor transacties binnen een acceptabele tijd worden gebruikt en niet voor andere doeleinden worden opgeslagen. Om die reden mogen klanten EUR niet langer dan 30 (dertig) dagen op het LiteBit account bewaren. LiteBit kan contact opnemen met klanten die EUR langer dan toegestaan bewaren om de EUR op te nemen of cryptocurrencies mee te kopen. Als de klant zijn/haar EUR niet opneemt of gebruikt nadat LiteBit contact heeft opgenomen met de klant, heeft LiteBit het recht om het account te blokkeren en/of de EUR over te maken op de door de klant geregistreerde bankrekening. De aan dit proces verbonden kosten, 15 (vijftien) euro per overschrijving van EUR naar bankrekening, worden in mindering gebracht op de hoeveelheid EUR dat op de geregistreerde bankrekening wordt teruggestort.

Wij streven ernaar om terugbetalingen binnen 10 (tien) Nederlandse werkdagen na indiening van het verzoek over te schrijven op de bankrekening die u in verband met de Dienst voor het laatst hebt gebruikt. In uitzonderlijke omstandigheden kan het meer dan tien werkdagen duren om uw verzoek tot terugbetaling te verwerken. Zoals nader omschreven in artikel 6 (Klantidentificatie), moet LiteBit uw bankrekening verifiëren. Als uw rekening nog niet eerder is geverifieerd, worden terugbetalingen voor EUR niet overgemaakt totdat dit verificatieproces is voltooid, en begint de voormelde termijn van tien werkdagen op het moment dat de verificatie is voltooid.

Artikel 21 Kostenoverzicht

De in verband met de Dienst verschuldigde kosten zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst (LiteBit’s-kostenoverzicht), en kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de Website voor het meest actuele LiteBit-kostenoverzicht.

Artikel 22 Belangenconflicten

Het is onvermijdelijk dat bij het verstrekken van de diensten belangenconflicten ontstaan. Bijvoorbeeld belangenconflicten tussen LiteBit en haar gebruikers, of tussen gebruikers van LiteBit onderling. LiteBit zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om dergelijke belangenconflicten te herkennen en te voorkomen of beperken.

Artikel 23 Ondersteuning van cryptocurrencies

LiteBit streeft ernaar om ondersteuning te bieden (in de vorm van diensten voor aankoop, gebruik, verkoop en opslag) voor zoveel mogelijk cryptocurrencies.

Van tijd tot tijd kan LiteBit besluiten, om welke reden dan ook, ondersteuning voor een bepaalde cryptocurrency toe te voegen of te verwijderen. U zult per e-mail op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen, en op de Website zal een aankondiging hiervan worden geplaatst. LiteBit streeft ernaar om deze aankondigingen in elk geval minstens 10 (tien) kalenderdagen voordat dergelijke wijzigingen ingaan te plaatsen, hoewel bepaalde omstandigheden een kortere kennisgevingstermijn kunnen rechtvaardigen. LiteBit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat na intrekking van een notering van een cryptocurrency.

U mag onder geen beding proberen om een LiteBit Wallet te gebruiken voor het opslaan, verzenden of ontvangen van cryptocurrencies in een vorm die wij niet ondersteunen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot een poging tot gebruik van uw Wallet(s) voor cryptocurrencies die wij niet ondersteunen.

Ingeval LiteBit Wallets voor een bepaalde cryptocurrency worden beëindigd, heeft u, indien technisch mogelijk, 30 (dertig) kalenderdagen (de "Respijtperiode”) vanaf de datum van bovengenoemde aankondiging om (i) eventueel resterende cryptocurrency in deze LiteBit Wallet over te boeken naar een wallet van een externe dienstverlener, of (ii) eventueel resterende cryptocurrency in deze LiteBit Wallet te verkopen met behulp van de Dienst. De “Respijtperiode” kan om redenen waarop LiteBit geen invloed heeft korter dan 30 (dertig) dagen zijn, en LiteBit kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

LiteBit heeft uitdrukkelijk het recht om LiteBit Wallets van cryptocurrencies waarvan de notering is ingetrokken, inclusief de cryptocurrencies die op dat moment nog in de wallets staan, zes maanden na afloop van de “Respijtperiode” te verwijderen. Dit geldt ook als de cryptocurrencies nog niet zijn overgedragen aan een wallet van een externe dienstverlener, of nog niet zijn verkocht met behulp van de Dienst.

Artikel 24 Belastingen

U bent zelf verantwoordelijk voor, en betaalt (en vrijwaart LiteBit tegen elke aansprakelijkheid in verband met mogelijke wanbetaling door u) alle loonbelasting, inkomstenbelasting, belasting toegevoegde waarde, belastingen op goederen en diensten en alle belastingen en geldsommen die verschuldigd zijn aan (naar gelang het geval) nationale, federale, statelijke of lokale overheden als gevolg van uw gebruik van de Dienst en de door LiteBit geleverde prestaties op grond van deze Gebruikersovereenkomst.

U erkent dat u, indien vereist, zelf verantwoordelijk bent voor het verstrekken van informatie aan de belastingdienst. Niettegenstaande het voorgaande zal LiteBit op verzoek van een belastingdienst informatie met betrekking tot u aan deze belastingdienst verstrekken.

Alle prijzen die zijn vermeld op de Website en in ander materiaal dat afkomstig is van LiteBit omvatten verschuldigde belastingen en andere heffingen die zijn opgelegd door de Nederlandse overheid, tenzij anders vermeld.

Met betrekking tot verkooporders stemt u ermee in dat geen belasting toegevoegde waarde zal worden ingehouden op de cryptocurrency die u aan ons verkoopt.

Artikel 25 Aanvaardbaar gebruik van de Dienst

U mag de Dienst niet gebruiken voor andere doeleinden of op een manier die onrechtmatig is of op een wijze die schadelijk zou kunnen zijn voor LiteBit of haar gelieerde ondernemingen, klanten, leveranciers of andere partijen, zoals naar ons eigen goeddunken bepaald. Hieronder valt onder meer het profiteren van of misbruik maken van mogelijke systeemfouten op een manier die LiteBit schaadt.

Daarnaast mag u de Dienst niet gebruiken op een wijze die in strijd is met deze Gebruikersovereenkomst of die schadelijk kan zijn voor, een storing kan veroorzaken aan of kan zorgen voor overbelasting van, afbreuk kan doen aan de Dienst (of (een) netwerk(en) die verbonden is/zijn met de Dienst), of het gebruik van de Dienst door anderen verstoort of anderszins de integriteit van de Dienst of een van de bijbehorende functies verzwakt.

Artikel 26 Intellectueel eigendom

Wij kunnen bepaalde software, software development kits, bibliotheken, application programming interfaces, diensten, documentatie, voorbeeldcode en verwante materialen en informatie beschikbaar stellen voor gebruik in verband met de Dienst (gezamenlijk aangeduid als de "LiteBit-materialen"). De LiteBit-materialen zijn, samen met andere LiteBit-inhoud die is opgenomen in - of beschikbaar wordt gesteld via - de Dienst, zoals tekst, grafische elementen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, eigendom van LiteBit, haar gelieerde ondernemingen of haar leveranciers van content, en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Op grond van deze Gebruikersovereenkomst verkrijgt u geen rechten van ons of onze licentiegevers aangaande de LiteBit-materialen, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Als u feedback geeft over LiteBit-materialen, gebruiken wij deze feedback zonder voorbehoud en zonder vergoeding voor u. In het geval van strijdigheid tussen deze Gebruikersovereenkomst en afzonderlijke licenties, heeft de afzonderlijke licentieovereenkomst voorrang met betrekking tot LiteBit-materialen.

U mag LiteBit-materialen niet invoeren, uitvoeren, wederuitvoeren of verzenden naar een land, persoon, bedrijf, organisatie of entiteit waarvoor dergelijke uitvoer, wederuitvoer of verzending beperkt of verboden is, met inbegrip van elk(e) land, persoon, bedrijf, organisatie of entiteit waarvoor sancties gelden die zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere bevoegde overheidsorganisatie.

Daarnaast zijn grafische elementen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en dienstnamen die zijn opgenomen in of ter beschikking zijn gesteld via de Dienst handelsmerken of bedrijfsstijl van LiteBit in Nederland en andere landen.

Onze handelsmerken en bedrijfsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst dat/die niet van ons is, op een manier die aanleiding zou kunnen geven tot verwarring bij klanten of op een andere manier die verwarrend is of ons in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van ons en verschijnen in de Dienst zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet aan ons gelieerd zijn.

Artikel 27 Verstrekking van aanvullende informatie

U bent verplicht om op ons verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die wij nodig achten voor het leveren van de Dienst of om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 28 Gebruik, openbaarmaking en vertrouwelijkheid van informatie

Door het bezoeken van de Website of aanmelden voor de Dienst machtigt u ons tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van de informatie in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Op onze website is de meest recente versie van onze Privacyverklaring opgenomen. LiteBit verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring.

Als onderdeel van uw gebruik van de Dienst kunt u informatie ontvangen met betrekking tot ons of de Dienst die niet bekend is bij het algemene publiek ("Vertrouwelijke informatie"). U stemt ermee in dat:

 1. alle Vertrouwelijke informatie onze eigendom blijft;
 2. u Vertrouwelijke informatie alleen gebruikt als dit nodig is voor het gebruik van de Dienst; en
 3. u niet op een andere manier Vertrouwelijke informatie aan een andere persoon bekend zult maken;

Tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft ontvangen, mag u geen persbericht of openbare verklaring uitgeven in verband met LiteBit, de Dienst of uw gebruik van de Dienst.

Artikel 29 Vrijwaring

U vrijwaart en verdedigt LiteBit en haar gelieerde ondernemingen (en hun respectieve directeuren, bestuurders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers) voor en tegen alle kosten die voortvloeien uit een vordering, eis, audit, onderzoek, instructie of andere procedure die wordt ingesteld door een persoon of entiteit en voortvloeit uit of verband houdt met:

 1. werkelijke of vermeende schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen die zijn vervat in deze Gebruikersovereenkomst; en
 2. uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Dienst.

Artikel 30 Beperking van aansprakelijkheid

Binnen de grenzen van het toepasselijk recht is LiteBit alleen aansprakelijk jegens u voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Gebruikersovereenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat in verband met deze Gebruikersovereenkomst, de Dienst (of het gebruik hiervan) of materiaal dat hiermee verband houdt.

Voor alle duidelijkheid, en niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, bestaat geen enkele aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, voor:

 1. Prijsverschillen als gevolg van vertraagde verwerking van aankoop- of verkooporders;
 2. Annulering van orders door duidelijk onjuist vermelde prijzen;
 3. Schade met betrekking tot de LiteBit Wallet-functie;
 4. Verliezen die voortvloeien uit hacks, systeemstoringen en/of regelgeving;
 5. Indirecte schade (waaronder gevolgschade, inkomstenderving en winstderving, verlies van gegevens en immateriële schade).

Behalve in geval van opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid door het management of leidinggevend personeel van LiteBit, is de aansprakelijkheid van LiteBit in alle gevallen beperkt tot het door u voor de Dienst betaalde bedrag in de maand voorafgaand aan het moment dat de oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan.

Artikel 31 Duur en beëindiging

Deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking op het moment dat u begint met het gebruik van de Dienst, en blijft van kracht totdat de overeenkomst door u of ons wordt beëindigt.

LiteBit is gerechtigd om deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen, uw account en toegang tot de Dienst te beëindigen en/of op te schorten, en dit zonder kennisgeving of andere formaliteit in geval van:

 1. Een verzoek om of uitspraak van een faillissement, insolventie, tijdelijke opschorting van betaling of een vergelijkbare regeling onder het voor u toepasselijk recht;
 2. Het in beslag nemen, verbeurd verklaren of op een andere wijze terugvorderen van een LiteBit Wallet of andere bezittingen van u;
 3. Een beperkt recht zoals een verplichting jegens een derde op een LiteBit Wallet wordt verleend of geschept;
 4. U rechten krachtens deze Gebruikersovereenkomst in strijd met deze Gebruikersovereenkomst aan een derde overdraagt;
 5. Een gebruiker overlijdt (als de gebruiker een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden of opgeheven (als de gebruiker een rechtspersoon is);
 6. U bij het aangaan van de Gebruikersovereenkomst onjuiste informatie hebt verstrekt, en de Gebruikersovereenkomst niet, of niet op dezelfde voorwaarden, tot stand zou zijn gekomen als LiteBit zich hiervan bewust zou zijn geweest;
 7. U op een andere wijze nalatig blijft in de nakoming van uw verplichtingen jegens LiteBit; of
 8. De relatie tussen u en ons naar onze mening ernstig beschadigd is.

U kunt deze Gebruikersovereenkomst onmiddellijk zonder kennisgeving beëindigen om welke reden dan ook.

Bij beëindiging of opschorting van deze Gebruikersovereenkomst vervalt uw recht op gebruik van de Dienst.

Bij beëindiging worden eventuele uitstaande aankoop- of verkooporders geannuleerd. De onverkochte cryptocurrency die na beëindiging nog is opgenomen in uw LiteBit Wallet(s) wordt door LiteBit op de eerste Nederlandse werkdag na de beëindigingsdatum tegen de dan geldende koers verkocht. De opbrengst van een dergelijke verkoop, met aftrek van eventuele vergoedingen voor LiteBit, wordt samen met het EUR saldo binnen 10 (tien) Nederlandse werkdagen overgeschreven op de bankrekening die u in verband met de Dienst het laatst heeft gebruikt (tenzij artikel 32 van deze Gebruikersovereenkomst van toepassing is).

Artikel 32 Fraude en ander crimineel wangedrag

In het geval dat u de Dienst gebruikt op een wijze die frauduleus is, of bedoeld is voor het plegen van of helpen met - of die anderszins verband houdt met - fraude of ander crimineel wangedrag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, witwassen van geld of financiering van terrorisme), stemt u ermee in dat u LiteBit zult vrijwaren tegen alle negatieve gevolgen die voor LiteBit in verband hiermee ontstaan, en dat u, indien nodig, LiteBit zult vergoeden voor eventuele kosten, schade of verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kosten die worden gemaakt ten gevolge van een onderzoek en verliezen met betrekking tot reputatieschade) die als gevolg hiervan ontstaan.

Voor alle duidelijkheid: in het geval LiteBit een gebruiker ervan verdenkt betrokken te zijn bij frauduleuze of andere illegale activiteiten heeft LiteBit het recht om het account van deze gebruiker onmiddellijk te bevriezen en de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen. In een dergelijk geval worden alle uitstaande orders van die gebruiker geannuleerd, zonder dat LiteBit aansprakelijk is voor eventuele verliezen als gevolg hiervan.

LiteBit kan naar eigen goeddunken, en in voorkomende gevallen in samenwerking met de bevoegde autoriteit, verdere maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit beëindiging van het account, overdracht van eventuele resterende gelden aan de bevoegde autoriteit, donatie van deze gelden aan slachtoffers van fraude of financiële criminaliteit en/of het gebruiken van resterende fondsen als vergoeding voor LiteBit voor kosten, schade of verliezen (inclusief maar niet beperkt tot kosten gemaakt als gevolg van een onderzoek en verliezen met betrekking tot reputatieschade) die het gevolg zijn van fraude of ander crimineel wangedrag.

Artikel 33 Overlijden van een gebruiker

Na het overlijden van een gebruiker kan de erfgenaam of kunnen de erfgenamen alleen beschikken over het saldo van een LiteBit Wallet en gebruikmaken van de door LiteBit aangeboden Diensten nadat LiteBit de informatie en documentatie heeft ontvangen waarom zij heeft verzocht.

Artikel 34 Wijzigingen

Van tijd tot tijd kunnen wij deze Gebruikersovereenkomst wijzigen. Als wij materiële wijzigingen maken in de Gebruikersovereenkomst, doen wij hiervan een opvallende kennisgeving, zoals onder de omstandigheden passend is, bijvoorbeeld door middel van een opvallende aankondiging op de Website of door u een e-mail te sturen.

Als u nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden doorgaat met het gebruik van de Dienst, vormt dit uw aanvaarding van de wijzigingen. Lees kennisgevingen van wijzigingen daarom altijd zorgvuldig door. Als u de Dienst niet meer wilt gebruiken krachtens de nieuwe versie van de Gebruikersovereenkomst, kunt u de Gebruikersovereenkomst beëindigen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Artikel 35 Overdracht en derden

U mag rechten, plichten of aanspraken die u krachtens deze Gebruikersovereenkomst heeft niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Gebruikersovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving overdragen. Behoudens het voorgaande is deze Gebruikersovereenkomst bindend voor alle opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van een partij.

LiteBit mag derden inschakelen voor de vervulling van haar verplichtingen uit hoofde van de Gebruikersovereenkomst. Hoewel LiteBit deze partijen zeer zorgvuldig selecteert, stemt de gebruiker ermee in en erkent hij dat LiteBit niet aansprakelijk is voor eventuele door een gebruiker geleden verliezen of schade ten gevolge van het handelen of nalaten van deze derden.

Artikel 36 Communicatie

Alle kennisgevingen en mededelingen van ons aan u met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst worden elektronisch verzonden. U geeft toestemming voor het via elektronische weg ontvangen van mededelingen van ons met betrekking tot de Dienst, bijvoorbeeld via e-mail, sms, mobiele pushberichten of door middel van kennisgevingen en berichten op onze Website.

Wij sturen kennisgevingen aan u naar uw e-mailadres dat in onze administratie is geregistreerd.

U dient kennisgevingen aan ons te versturen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Artikel 37 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De contractuele (en niet-contractuele) rechtsverhouding tussen u en ons wordt beheerst door het Nederlands recht.

Eventuele geschillen met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Artikel 38 Volledige overeenkomst

Behalve zoals in dit artikel vermeld of uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en ons overeengekomen, omvat de Gebruikersovereenkomst alle bepalingen en voorwaarden die tussen u en ons zijn overeengekomen, en vervangt deze mogelijke eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruikersovereenkomst.

Contactgegevens

Indien u na het lezen van deze Gebruikersovereenkomst vragen, klachten of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen per e-mail of brief.

LiteBit.eu
Weena 740
3014 DA Rotterdam
Tel: 010 307 48 20 (bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren)
E-mail: [email protected]

Bijlage 1 LiteBit’s-kostenoverzicht

LiteBit brengt in verband met de dienst momenteel de volgende kosten in rekening.

Dienst:

Kosten:

Accountkosten

Geen.

Aankoop- en verkooporders

De prijs die u betaalt of ontvangt voor het aan- of verkopen van cryptocurrency (een "Transactie") wordt bepaald door:

 1. de marktkoers op het handelsplatform van LiteBit, verhoogd met
 2. een spread of toeslag (een "Spread"), die wordt berekend op het moment dat wij u een prijs opgeven (de "Opgegeven spread"), samen met
 3. een commissie in de vorm van een vast bedrag of een percentage van de transactie, afhankelijk van de door u aangekochte hoeveelheid.

Op het moment dat de Transactie wordt uitgevoerd, kunnen de werkelijke spread of het werkelijke verschil in de Gebruikerskoers en de marktkoers hoger of lager zijn dan de Opgegeven spread als gevolg van fluctuatie in de marktprijs tussen het moment dat wij de prijsopgave doen en het moment dat u klikt om de transactie te bevestigen, maar dit is niet van invloed op de prijs die u betaalt of ontvangt.

LiteBit Wallets

LiteBit biedt de LiteBit Wallets gratis aan. Dit betekent dat wij uw cryptocurrency opslaan zonder kosten voor u. Wanneer u cryptocurrency uit uw LiteBit Wallet verstuurt, ontvangt LiteBit geen vergoeding voor dergelijke overschrijvingen, maar aan deze overschrijvingen kunnen wel netwerktransactiekosten verbonden zijn, zoals de zogenaamde “miners fee”. Dergelijke overschrijvingskosten worden op het moment van de transactie aan u bekend gemaakt.

Dit kostenoverzicht kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg de Website voor de meest recente versie van deze Bijlage 1 (LiteBit’s Kostenoverzicht)..

*Als er enige twijfel bestaat over de interpretatie van bepaalde woorden of zinsdelen, is de Engelse versie leidend.

 • 2525 Ventures B.V.
 • 3014 DA Rotterdam
 • Nederland
Meer informatie
 • Over LiteBit
 • Support
 • Verkopen
 • Nieuws
 • Educatie
Schrijf je in voor updates

Blijf op de hoogte van onze laatste updates.

Aanmelden
Ontdek populaire crypto
© 2023 LiteBit - Alle rechten voorbehouden